Els Còmics a la premsa, la consolidació del llenguatge


Els Còmics a la premsa, la consolidació del llenguatge, 

per Antoni Guiral
El còmic, la historieta, com tots els mitjans de comunicació, ha necessitat d’un temps per a la seva formació i consolidació; de fet, t
ot i que madura, encara és en període de creixement. Aquesta fórmula per a narrar històries en imatges mitjançant unitats
temporals i espacials (vinyetes) degudament seqüencialitzades (narració), utilitzava inicialment eines heretades del teatre
(l’espai com a decorat), la il·lustració (el dibuix en sí mateix i la composició), la pintura (el tractament del color) i la literatura (textos i diàlegs).
Ben aviat, però, la historieta va crear els seus propis estris gràfics i narratius, obrint els plans visuals i utilitzant diversos punts de vista 
(primer pla, pla mitjà, pla general), seleccionant les unitats visuals o vinyetes indispensables per a fer avançar l’acció segons
una intencionalitat narrativa molt acurada (el·lipsi), fent servir el disseny de la pàgina o de les vinyetes segons aquesta mateixa i
ntenció expositiva, recreant el llenguatge, sintetitzant-lo, i disposant-lo en espais concrets (bafarades, cartutxos), o generant so
amb les onomatopeies i altres símbols gràfics, entre moltes altres troballes. Aquesta concreció d’un llenguatge nou, barreja
entre el visual i el literari, ha necessitat d’uns anys pel seu desenvolupament però, possiblement, és al còmics publicats a la
premsa diària, inicialment als Estats Units, en forma de pàgines dominicals i tires diàries, on s’assenta aquesta petita revolució,
amb noves formes narratives i de llenguatge que són inherents a la historieta. És aquest punt el que volem desenvolupar en aquesta i
ntervenció, que iniciarem amb els orígens i el desenvolupament de la historieta des que en podem parlar pròpiament d’aquest mitjà:
o sigui, des del moment en el que la impremta permet la popularització dels còmics i la societat del segle XIX, filla de la
revolució industrial, més burgesa i per tant més alfabetitzada, genera la necessitat de més eines comunicatives.

El desenvolupament de les arts gràfiques (o sense impremta no hi ha còmics)
Es obvi que la impremta ha tingut una importància cabdal per a la transmissió de coneixement, però la, diguem-ne, popularització d’aquest
coneixement, no va començar a Europa fins a partir del segle XVI amb unes fulles volants, soltes (al·leluies, auques,
estampes populars o libels) o enquadernades molt primàriament (romans de cecs, literatura de cordell), que bàsicament eren utilitzades
com a propaganda religiosa o política, amés de narrar fets populars i habitualment truculents, i que eren impreses inicialment
en fusta gravada i posteriorment en xilografia i litografia. Aquesta tècnica de comunicació, molt utilitzada en el món rural 1
(estava adreçada sobre tot a gent que no sabia llegir, i era “cantada” i venuda pels pobles), consistia bàsicament o be en imatges
úniques o be en una sèrie de il·lustracions que podien o no tenir relació entre sí, imatges que escenificaven un textos escrits en vers
o en prosa. 

Al segle XVIII dos fets es van convertir en essencials per a entendre una precària però evident intenció narrativa basada en el dibuix:
el pintor, impressor i dibuixant satíric britànic William Hogarth (1697-1764) va idear les seqüències de gravats que narraven
una història [figura 1], per una banda i, per un altre, també a Gran Bretanya, es distribueixen les estampes populars basades en
situacions quotidianes i polítiques dibuixades amb estil caricaturesc [figura 2]. La principal aportació de Hogarth en el tema que ens ocupa
no és altre que la voluntat d’explicar una història exclusivament en imatges, gravats que mantenen una relació entre elles i que, per tant,
gaudeixen d’una evident càrrega narrativa 2. Respecte a les estampes i fulles volants impreses també amb la tècnica del gravat
de gran repercussió a l’Anglaterra del segle XVIII, destaquen pel to grotesc del dibuixos, que abandonen l’estil més acadèmic per
assentar les bases del que avui coneixem com caricatura, un gravats clarament crítics amb la realitat quotidiana i política del moment 3,
que d’alguna manera, pel seu traç més senzill però molt expressiu, marquen una tendència que, poc desprès, serà l’escollida pels primers
autors de les primitives historietes.

El fil històric d’aquestes primeres passes d’una certa voluntat d’explicar històries en imatges ens porta directament a Suïssa, i
més concretament a la figura d’un mestre i escriptor, dibuixant afeccionat, Rodolphe Töpffer (1799-1846) 4. Director d’un internat,
Töpffer, per tal de fer passar l’estona al seus alumnes durant un estiu, es va dedicar a dibuixar unes històries en imatges que
aportaven les principals característiques del que coneixem com historieta: utilitzava unitats gràfiques, vinyetes, per a narrar una sèrie
de situacions de manera que aquestes tenien una relació entre sí, formant el que hem batejat com seqüències. Töpffer narrava amb
dibuixos escenes entre humorístiques i fantàstiques, canviant els plans per tal d’oferir una lectura més dinàmica, situant a la part inferior
un breu text que, més o menys, definia el dibuix però també aportava informació complementària. Aquestes “històries en estampes”,
que així les va definir el pedagog suïs [figura 3], van ser publicades entre 1833 i 1846 5, però Töpffer va anar més enllà. De fet, ja al 1833
escrivia, amb la publicació de la seva primera obra en imatges, Histoire de M. Jabot: “Es tracta d’un petit llibre de naturalesa mixta.
Es composa d’una sèrie de dibuixos autografiats. Cadascun d’aquests dibuixos es acompanyat d’una o dues línees de text. Els dibuixos,
sense el text, no significarien gran cosa; el text, sense els dibuixos, no significaria res”. Es més, al 1845, al seu llibre Essai de Physiognomie,
Töpffer confecciona el que es pot entendre com a veritable teoria de la historieta, una mena d’estudi seminal de semiologia, en el que explica,
entre d’altres coses, que la simplificació del dibuix esta per sobre de la reproducció formal d’essers i objectes, que les “històries en estampes”
funcionen millor amb un grafisme sintètic i evocador, més expressionista i que, segons les seves pròpies paraules: “Fer literatura en
estampes no significa constituir-se en l’obrer d’una idea per a sortir del pas... No es posar al servei d’una fantasia exclusivament grotesca
un llapis de natura bufa. Tampoc es tracta de desenvolupar un proverbi o fer jocs de paraules; és inventar un drama real en el que tots els
elements coordinats amb el dibuix donen com a resultat un conjunt; és, bo o dolent, pesat o lleuger, foll o seriós, haver fet un llibre,
i no exclusivament traçar una paraula bonica o ordenar un refrany en estrofes”. Tota una declaració de principis, signada al 1845!

Les revistes satíriques: un pas endavant
Un pas molt important per a començar a parlar de historietes, o “protohistorietes” com alguns les han batejat, pensades ja més com un
mitjà formal amb possibilitats expressives, sobre tot humorístiques i crítiques, i amb una presència més continuada
(no com un cas aïllat), es dona amb la regularització de les anomenades revistes satíriques. Tot i que iniciades al segle XVIII, l
a veritable essència d`aquestes publicacions periòdiques potenciades inicialment per poders fàctics de caire social o polític i
adreçades a un lector urbà, amb més possibilitats culturals (l’alfabetització, tot i que moderadament a certs països com el nostre,
comença a ser una realitat) i inserit en una societat més lliberal, oberta a governs democràtics de caire burgès que, poc a poc,
prenen l’alternativa al ancien régime, prenen força a partir del segle XIX gràcies, amés de per les circumstàncies polítiques indicades,
a la invenció de la litografia 6, a l’aparició de la premsa mecànica i a la creació de la moderna tinta de impremta 7, tècniques per permeten
una millor qualitat de impressió, més llibertat estilística pels il·lustradors i la possibilitat d’abaratir costos i disminuir el temps dels tiratges.
A França, revistes satíriques com La Caricature (1830) o Le Charivari (1832) publiquen els treballs de tres dels il·lustradors que comencen
a utilitzar les imatges per explicar històries i anècdotes: Caran D’Ache (1858-1909), Gustave Doré (1832-1883) i George Colomb (1856-1945).
Anglaterra, per la seva banda, aportarà a títols com Punch (1841) i algunes historietes primitives signades per John Leech (1817-1864)
o Edgard Linley Sambourne (1844-1910), mentre que Alemanya marcarà un ferm pas endavant a l’hora de conformar la tècnica de la historieta
en el setmanari Fliegende Blätter (1844), on publicarà Wilhelm Busch (1832-1908), pintor, il·lustrador i poeta, que amés de realitzar moltes
“històries amb imatges” mudes, es un altre dels clar pioners de la historieta moderna amb Max und Moritz (1865), considerada una de les obres
fundacionals d’aquest mitjà [figura 4]. Tot i les batzegades polítiques i els continuats canvis institucionals de diverses ideologies,
Espanya també ofereix bons exemples de “protohistorietes” en aquests anys de formació. Revistes satíriques i setmanaris
de informació general com Mundo Cómico (1871), Madrid Cómico (1880), La Broma (1881), La Caricatura (1884),
La Semana Cómica (1887) o Blanco y Negro (1891), amés de capçaleres catalanes com La Campana de Gràcia (1870) i
L’Esquella de la Torratxa (1872), acullen a pioners de la historieta tan importants com José Luis Pellicer (1842-1901),
Apel·les Mestres (1854-1936), Francisco Cubas, Mecáchis (Eduardo Sáenz, 1859-1898) o Joaquín Xaudaró (1872-1933) que,
amb Víctor Patricio Landaluze (1828-1889) 8, componen un grup que utilitza una aleshores nova tècnica comunicativa,
concentrada en l’anècdota quotidiana i la crítica política i, en tots els casos, amb vinyetes quasi sempre “obertes”, sense tancar,
i amb textos al peu de cada imatge.

Entre aquest encara primitiu concepte de la historieta i un tractament una mica més fresc i modern del mitjà
(sobre tot pel que fa a la relació seqüencial entre vinyetes), trobem als il·lustradors nord-americans de finals del segle XIX.
Sens dubte influïts pels caricaturistes britànics (i, potser, pel mateix Rodolphe Töpffer, de qui al 1842 es va publicar als EE UU
The Adventures of Mr. Obadiah Oldbuck -Les amours de M. Vieux-Bois-), creadors com John McLenan (1827-1865),
autor d’una de les primeres sèries de historieta –en el sentit d’estar protagonitzada per un personatge fitxe-, Mr. Slim’s Adventures
(i també un dibuixant conscient de la necessitat del cavi de plans visuals per a una lectura més àgil de la pàgina), Frank Bellew (1828-1888) o
Arthur B. Frost (1851-1928) publiquen a la revista de informació política i cultural Harper’s Monthly Magazine (1850) bons exemples de l
es possibilitats estètiques i narratives del còmic, com també ho fan Frederick Burr Opper (1857-1937) o Art Young (1866-1943) a publicacions com
Puck (1877) [figura 5] i Life (1883).

Com hem vist, les publicacions d’actualitat política i cultural i les revistes satíriques són bàsiques per a una primera reflexió sobre
la historieta –per a trobar un espai propi en el que publicar amb regularitat-, i el mitjà idoni per a trencar la solitud i immediatesa
de la il·lustració única en favor d’una narrativa gràfica recolzada en textos que permet explicar, de moment, anècdotes en una
o dues pàgines. Tanmateix, el segle XIX aportarà altres millores tècniques a les arts gràfiques (com el paper fet a partir de fusta,
la rotativa, la linotípia o un sistema per a imprimir en color), que seguiran obrint espai a la qualitat de impressió, l’abaratiment de costos
i, sobre tot, la possibilitat de tirar més exemplars en menys temps.

La necessitat d’un nou format
La historieta ja havia aportat un nou llenguatge, encara en formació, que permetia “llegir” i “veure” una història en imatges de forma natural,
seguint un ritme de lectura concret, marcat pel autor, d’esquerra a dreta i d’a dalt a baix, de manera que, de forma instintiva, sense
gaire formació (amb saber llegir hi havia prou), era factible entendre el missatge transmès. El nou mitjà, bàsicament visual, va aparèixer
a finals del segle XIX en una fórmula coneguda, el suport revista, ara adreçada exclusivament a la publicació d’acudits, il·lustracions
i historietes. Va de ser de nou a la Gran Bretanya que al 1884 apareix Ally Sloper’s Half-Holiday, publicació dirigida, com les revistes
esmentades, al lector adult, un total de 8 pàgines a gran format amb acudits diversos i les aventures d’un vividor alcoholitzat expert en f
ugir dels seus creedors, un èxit editorial que es va repetir en altres capçaleres com Comic Cuts (1890) i Illustrated Chips (1890).
Tot i que el concepte “revista de historietes” era ja una realitat, el cert és que encara faltaven uns anys per donar un pas endavant
en el tractament estètic i narratiu del còmic; aquestes publicacions resten com uns pioners en el concepte però, encara, arrastren
una certa fredor estètica i els hi costa anar més enllà d’una imatge, la vinyeta, que o serveix per afegir al peu un diàleg o, en massa
ocasions, no fa mes que “il·lustrar” el text. Feia falta alguna cosa més.

El pas que marca el inici d’una presència més immediata dels còmics al carrer i que, de pas, genera una indústria i, per tant,
un espai més obert a l’experimentació que afavoreix les inquietuds dels creadors, es dona a un país relativament “nou”:
els Estats Units. Al segle XIX aquesta és encara una terra bàsicament agrícola i ramadera, una país en construcció i amb unes riqueses
naturals extraordinàries, però l’arribada de la seva pròpia revolució industrial referma poc a poc el creixement de les ciutats i
, per tant, l’arrelament de noves classes socials –burgesa, mitjana i treballadora-. La implantació de l’electricitat, la millora
dels transports –que facilita el trasllat de les mercaderies i el comerç- i l’explotació dels recursos naturals afavoreix el
creixement de les activitats primària (agricultura), secundària (serveis) i terciària (indústria en general), al temps que provoca
la necessitat d’una gran quantitat de ma d’obra, que arriba bàsicament d’Europa i Àsia –entre 1790 i 1950 Estats Units
va assolir un total de 40 milions d’extrangers-. Creixen les ciutats i les zones agrícoles, el país gaudeix d’una certa estabilitat política,
basada en un estat federalista i en una constitució democràtica, i l’alfabetització de la població –masculina, bàsicament- arriba al 90%
en la majoria dels seus estats a finals del segle XX. Es aquest context s’obre pas amb molta força la premsa diària, que gaudirà
de dues figures bàsiques per a entendre la seva expansió: Joseph Pulitzer (1847-1991) i William Randolph Hearst (1863-1951).
El primer, un hongarès emigrat a EE UU al 1864 que havia estat senador republicà, es converteix en editor del diari
St. Louis Post-Dispatch al 1879 i tres anys desprès compra la capçalera del New York World, aplicant una política de periodisme
popular i sensacionalista que el converteix, amb 600.000 exemplars, en el diari més venut de tot el país. Per la seva part,
Hearst hereta de molt jove una gran fortuna que li permet comprar diaris com San Francisco Examiner (1887) o New York Journal 9 (1895),
arribant una mica més lluny que Pulitzer amb un estil encara més groller i espectacular 10; de la terrible lluita pel control de la premsa
sorgida entre aquests dos magnats entre finals del segle XIX i principis del XX, neix aquesta indústria dels còmics de la que estem parlant.

Hem de tenir en compte, d’entrada, que la utilització de la fotografia a la premsa diària encara no és una costum massa establerta a finals
del segle XIX, fet que evidencia la importància de la il·lustració en els diaris, fins al punt que Pulitzer, al 1894, inclou un dibuix editorial
–no la “imatge” d’una notícia, sinó un dibuix d’opinió- a la portada del New York World. El cert és que tant Pulitzer, sobre tot, com Hearst
són conscients que una bona part del seu lectorat, sense ser analfabet, encara té problemes per a dominar la llengua anglesa i, al mateix
temps, que uns bons dibuixos poden garantir una venda superior de les seves capçaleres. Pulitzer serà el primer en engegar el format
de suplement dominical l’any 1889 amb The Word’s Funny Side, una manera com qualsevol altre de cridar l’atenció d’uns lectors que,
en el teòric descans dominical, tenien més temps per a dedicar a la lectura d’un suplement, tot i que aleshores es tractava d’un sol full
a dues cares imprès en blanc i negre.


Els suplements dominicals, oci per a tota la família
Al 1894 el Funny Side passa a gaudir de 8 pàgines, i per tal d’afavorir constantment la presència de dibuixos, Pulitzer va adquirir
els drets per a publicar una il·lustració d’un tal Richard F. Outcault (1863-1928) apareguda originàriament a la revista Truth, en
la que apareixia, entre un grup de nens que jugaven al carrer, un de calb i brut. Quan el 5 de maig de 1895 The World’s Funny Side
es comença a publicar en color, el mateix nen, una mica canviat, es converteix en un dels protagonistes d’una sèrie de grans il·lustracions
amb el títol de Hogan’s Alley [figura 6], nom d’un carreró fictici en el que tenien lloc escenes corals de carrer que representaven amb
sarcasme la vida quotidiana d’un barri molt humil, on convivien persones de diferents races. 

Al 24 de novembre de 1895, i per tal de fer proves de impremta amb el color groc, el camisó que sempre vesteix aquest nen –i en
el que a partir de maig de 1896 s’inscriuran els seus diàlegs- passa del blau al groc, de manera que des d’aquell moment la
sèrie serà popularment coneguda com a Yellow Kid. Precisament serà el gran èxit de la criatura del Outcault el que aconsellarà Hearst 
a oferir-li un millor sou per portar-lo al seu diari, el New York Journal, que amb data del 18 d’octubre de 1896 estrena –amb Yellow Kid 
com a principal reclam- el seu propi suplement dominical, American Humorist. Pulitzer reacciona ràpidament i reclama als jutjats la propietat d
el personatge però el jutge, en una decisió salomònica que crearà precedent, reconeix el dret de Outcault a portar la seva creació al 
Journal de Hearst, però amb un canvi en el nom de la sèrie –McFadden’s Row of Flats-, mentre que concedeix a Pulitzer que també pot c
ontinuar amb Yellow Kid i amb la secció Hogan’s Alley, que serà dibuixada per George Luks (1867-1933). 

Curiosament, una setmana desprès –el 25 d’octubre-, a part de la il·lustració a tota pàgina de McFadden’s Row of Flats 
al American Humorist del New York Journal, Outcault escriu i dibuixa una anècdota en forma de historieta –en cinc vinyetes 
sense tancar-, titulada The Yellow Kid and His New Phonograph [figura 6], que amés dels expressions del personatge en el camisó 
afegeix unes bafarades  amb els diàlegs d’un lloro i del propi Yellow Kid. Aquest fet –l’aparició de les bafarades- ha dut a alguns 
experts a assenyalar erròniament aquesta data com al naixement de la historieta quan, en realitat, la bafarada ja havia estat 
utilitzada a historietes publicades a la premsa satírica del segle XIX.

Primeres pàgines dominicals: sàtira, humor i gags
Les primeres i molt bàsiques passes per a introduir aquest nou mitjà –sense nom concret encara-, a la premsa nord-americana, 
no han de fer-nos oblidar que a Europa el fet de publicar anècdotes explicades en diverses unitats visuals que desenvolupen una acció 
i inclouen diàlegs o textos no eren una novetat. De fet, Outcault, fins al 1898 –en que desapareix el seu Yellow Kid 11- no dibuixa més 
de vuit historietes d’aquest personatge –quasi totes en format de tira- però, un any abans, es començarà a editar una sèrie que no 
només integrarà les bafarades de manera natural, sinó que iniciarà el costum de publicar en format d’una pàgina, en el que podríem 
batejar com l’aparició de la Sunday Page o pàgina dominical. Aquest salt qualitatiu es produeix amb sèrie que –inspirada 
clarament en el Max und Moritz del Wilhelm Busch- li és encarregada per Hearst al il·lustrador Rudolph Dirks (1877-1968), 
que dona vida a The Katzenjammers Kids al 1897. Protagonitzada per dos germans bessons d’origen alemany i molt entremaliats, 
Hans i Fritz, i la seva Mamma –posteriorment, s’afegiran “Der Captain” i “Der Inspector”-, demostra que Dirks ha entès molt bé 
com aprofitar l’estructura d’una pàgina per a desenvolupar una anècdota –en quatre tires de tres vinyetes cadascuna- el que, per un 
altre banda, li confereix un aspecte molt “teatral”, en el sentit que totes les vinyetes tenen el mateix pla –un pla sencer- en el que 
el lector sap sempre en quin indret es troben els personatges, que es mouen d’un cantó a l’altre o apareixen i desapareixen, com en 
una escena de teatre. Dirks intenta esbrinar quins són els moments claus a dibuixar en cada vinyeta per a fer que l’acció avanci amb 
sentit tot i que, evidentment, encara no hagi ni canvi de pla ni un excessiu sentit de fluïdesa narrativa. The Katzenjammer Kids [figura 8], 
però, es pot considerar la primera sèrie de premsa diària que assumeix algunes de les bases tècniques i narratives de la 
historieta –vinyetes com a unitat expositiva i un cert tempo narratiu que les relaciona en el temps i l’espai-, alhora que, poc a poc, 
es serveix de les bafarades per a aportar informació bàsica a a la comprensió de la història, deixant menys espai a una excessiva 
gesticulació i moviment dels personatges que, com en el cinema mut, supleix la manca de diàlegs o so.

En tot cas, seguim de moment amb històries humorístiques d’una certa crítica social, configurades amb un grafisme caricaturesc deutor 
de les revistes satíriques –fet que va provocar que aquestes històries en imatges foren conegudes com funnies o divertides-; de fet, l
'increment de les vendes dels suplements dominicals va demostrar la seva validesa com a mitjà d’entreteniment per adults –els infants 
s’afegirien més tard- de tota mena i condició, incloent als més o menys recents immigrants –el fet que els protagonistes de 
The Katzenjammers Kids fossin d’origen alemany tampoc és casualitat-, que tot i una limitada comprensió del anglès eren capaços 
de “llegir” visualment aquestes historietes. Abans de deixar a Hans y Fritz, tres anècdotes. Primera: al 1913, i desprès que Dirks tornès 
d’un any sabàtic, Hearst es nega a tornar-li la sèrie, en aquell moment en mans de Harold H. Knerr (1892-1949), el que provoca que 
l’autor d’origen alemany reclami la seva propietat als jutjats; el resultat: Hearst es queda amb el títol de la sèrie i amb Knerr i Dirks, 
a qui se li reconeix la creació i propietat dels personatges, ofereix las seves criatures –en una d’aquelles jugades del destí- a Joseph Pulitzer, 
que com a Hans und Fritz la publicarà en els seus diaris. Segona: el sentiment antialemany dels nord-americans desprès de la 
PrimeraGuerra Mundial provocarà que les dues sèries canviïn de títol; The Katzenjammers Kids serà entre 1918 i 1920 
The Shenanigan Kids –fins i tot el protagonistes es convertiran en holandesos-, mentre que Hans und Fritz canviarà, ja definitivament, 
a The Captain & The Kids. I tercera: Hans i Moritz són, reconegut per ell mateix, el antecedents més directes dels populars
Zipi i Zape de Josep Escobar.

Noves aportacions a un nou llenguatge: Winsor McCay
A poc a poc, el llenguatge dels còmics anava prenent forma. Fins i tot es permetia algunes disbauxes experimentals, com les que va 
aplicar Gustave Verbeek (1867-1937) a la sèrie dominical The Upside-Downs, publicada des de l’any 1903 al suplement del 
The New York Herald 12, propietat de James Gordon Bennett Sr. (1795-1872), amb Pulitzer y Hearst un altre magnat de la premsa 
nord-americana. The Upside-Downs, en realitat una sèrie d’humor i fantasia, tenia la singularitat que es llegia primer al dret i desprès, 
per saber com continuava i acabava la història, tenies que girar la pàgina; tot i que sembla complexa, Verbeek era tan hàbil que 
aconseguia el seu objectiu, en el que alguns experts han volgut veure com una adaptació a la historieta de les il·lustracions del holandès 
M. C. Escher, autor de construccions impossibles que exploraven el infinit i es transformen en altres coses barrejant motius diferents.
Però qui de veritat va donar un pas de gegant en definir la historieta moderna va ser el nord-americà Winsor McCay (1867-1934), 
pioner dels dibuixos animats i il·lustrador tècnic de formació. Desprès de crear dues sèries de còmics per a la premsa 
dominical –Little Sammy Sneeze (1904) i Dreams of a Rarebit Fiend (1904)-, McCay comença a publicar al ja esmentat 
The New York Herald Little Nemo in Slumberland l’any 1905 [figura 9]; en essència, es tracta de la narració setmanal dels 
somnis d’un nen –el petit Nemo- que acaben sempre a la darrera vinyeta amb el Nemo despertant bruscament i caient del llit. 
D’entrada, McCay és el primer en aplicar un grafisme més realista als còmics, un dibuix elegant, net, de personatges anatòmicament 
figuratius i escenaris urbans, poètics i fantàstics dibuixats amb molta cura i amb la seva corresponent perspectiva –sobre tot els edificis; 
com ja he dit, McCay era un dibuixant tècnic de formació-. Little Nemo in Slumberland abandona el gènere fins ara quasi únic 
en les sèries dominicals –el humor o la sàtira-, i aposta directament per la fabulació i la fantasia. McCay, amés –com ja havia demostrat 
a les seves obres precedents- és un autor amb una gran consciència del format de publicació –la pàgina-, de manera que 
utilitza una diagramació cada cop diferent de vinyetes, disposades segons unes pautes molt concretes, en virtut dels seus interessos 
narratius i estètics. 

Poc a poc, els somnis del Nemo –tot i que sempre acabarà despertant a la última vinyeta- van continuant d’una setmana a l’altre, 
de manera que McCay crea també el concepte de continuïtat entre una pàgina i un altre, continuïtat que desprès serà bàsica en 
el còmic de premsa –i en el publicat a altres suports d’edició-. És més, l’autor nord-americà sap donar coherència i agilitat al seu relat, 
canviant constantment el punt de vista de les vinyetes i alternant el pla general 13 amb el mitjà i, per tant, relegant el sentiment 
d’espai escènic teatral, el que aporta una sensació de moviment i de ritme mai vistes en els còmics fins aquell moment, creant també 
un raccord o continuïtat entre vinyetes –a vegades, amb un fons únic pel que passegen els personatges- i perfeccionat el que 
coneixem com el·lipsi, un salt en el temps entre vinyeta i vinyeta que accelera –o disminueix- el tempo de la narració. A nivell gràfic, 
McCay utilitza també el color com a eina narrativa, incorporant tons molt subtils i creant efectes de continuïtat o de ruptura, allunyant-se 
així també de la funció merament decorativa de la quadricromia; aprofitant el to fantàstic dels somnis del Nemo, McCay deforma 
quan convé les figures i els fons, i aporta una molt atractiva imaginaria gràfica a la sèrie. McCay tampoc no va evitar les lluites 
internes dels magnats de la premsa; al 1911 William Randolph Hearst el contracta per dur la sèrie als seus rotatius, però en no poder 
utilitzar el títol original, la rebateja com In the Land of Wonderful Dreams, amb el que apareixerà fins 1913.

Seguint cronològicament amb les sèries dominicals, hi ha un altre bon exemple que ens permet valorar l’evolució del llenguatge 
dels còmics, al menys en la premsa: es tracta de Polly and her Pals, de Cliff Sterrett (1883-1964). Iniciada com a tira diària –format 
del que parlarem una mica més endavant- amb el títol de Positive Polly al 1912, serà des de desembre de 1913 –ja com Polly and her Pals- que 
Sterret afegirà l’entrega dominical a una sèrie que passarà de crònica humorístic-satírica de la quotidianitat d’una família, a retrat surrealista 
de les vivències i anècdotes vitals de Sam Perkins, el pare de Polly. Però el que ara i aquí interessa no és tant el retrat sociològic entre costumista i
delirant de Polly and her Pals, sinó la renovació gràfica i estètica aplicada per Sterrett a les seves pàgines dominicals, sobre tot a partir 
dels anys vint. Dividides quasi sempre en quatre tires de tres vinyetes cadascuna –més la seva topper 14- les pàgines gaudien d’un 
grafisme acurat, de disseny quasi conceptual i un traç sintètic i molt vital que dotava de vida pròpia a les figures. Sterrett s’inspira 
en trets del Cubisme, el Surrealisme i el Dadaisme amb, a vegades, un tractament de la llum angulós i dramatitzat molt proper 
al del cinema expressionista alemany. D’alguna manera, Sterrett va concebre cada pàgina com una unitat estètica en sí mateixa, 
amb una especial facilitat per a la lectura visual, que li permet utilitzar la pantomima en moltes pàgines pràctica o totalment mudes.
Aquestes troballes coincideixen en el temps amb les de George Herriman, que des del 1916 publicava també la dominical d’una 
sèrie iniciada com a tira diària, Krazy Kat [figura 11]. Aquest és un cas molt especial en la història dels còmics, i és que la sèrie de 
Herriman mai havia estat de les més populars –de fet, no es publicava a més de 60 diaris, molt pocs per a fer-la rendible-, però 
Hearst, cap de l’agència que la produïa –King Features Syndicate- era un enamorat de les aventures surrealistes de la “gata boja”. 
Per tant, Herriman va poder treballar amb una llibertat creativa total, el que es va traslluir en una pàgina que juga amb el humor, 
la poesia, la fantasia i la ironia. Estructurada argumentalment parlant de forma molt senzilla –els personatges vivien a Coconino County, 
i les històries rondaven els esforços de la gata Krazy per aconseguir l’amor del ratolí Ignatz, que sempre li llençava un totxo al cap, 
mentre el gos policia Ofissa Pupp mirava de impedir-ho-, Herriman va dotar a la pàgina d’una estructura narrativa molt oberta i un disseny 
de pàgina lliure, que barrejava vinyetes sense encerclar amb altres tortes, o vinyetes molt petites amb algunes de molt grans, en un 
brillant joc de simetries i asimetries en el que el paisatge –canviant i molt senzill- aportava una coherència narrativa i, fins i tot, una sensació
de irrealitat i d’univers tancat en sí mateix.

McCay, Sterrett i Herriman van aportar algunes de les claus gràfiques i narratives pel desenvolupament del mitjà, alhora que, 
amb la seva inquietud, van transgredir la simplicitat del còmic atorgant-li un segell de qualitat i compromís amb les avantguardes 
artístiques del moment, exercint una influència que encara és visible avui en dia.

La tira diària, primeres passes
Que els còmics a la premsa dominical funcionaven no era cap secret als Estats Units dels primers anys del segle XX. Els editors de diaris 
creaven agències per a distribuir notícies, il·lustracions i fotografies, però també per a produir còmics que es venien a tot el país –i, poc a poc, 
a tot el món-; però el negoci podia créixer per un altre banda. De fet, ja al 1903 Moses Koenisberg, director del American de Chicago –propietat 
de Hearst-, va trobar una fórmula per a fer la competència al Daily News de la mateixa ciutat: li va encarregar a Clare Briggs (1875-1930) 
la realització d’un còmic en format de tira, que seria publicat cada dia al seu diari, amb la intenció de fidelitzar als seus lectors i, de pas, guanyar-ne 
d’altres. A Piker Clerk, protagonitzada per un apassionat de les apostes a les carreres de cavalls, va acomplir el seu objectiu, però al 1904 
el propi Hearst la va clausurar per considerar-la “poc edificant” i “vulgar”. La primera passa estava donada.

Tres anys desprès, al 1907, va ser el il·lustrador i caricaturista Bud Fisher (1884-1954) qui li va proposar al editor del diari San Francisco Chronicle 
de publicar una tira de còmics de dilluns a dissabte, a la que va batejar com A. Mutt, i que, no pas per casualitat, tenia com a 
protagonista a un home que apostava a les carreres de cavalls. Poc desprès, Mutt va trobar un company de fatigues, Jeff, i des del 1908 
la sèrie va ser coneguda com Mutt and Jeff [figura 12]. Pot ser per primera vegada som davant una sèrie d’humor quotidià que retrata 
amb ironia i sarcasme les relacions matrimonials, i que satiritza amb brutalitat les penes del seus protagonistes; d’alguna 
manera –recordem que som al 1907- aquesta seria una de les primeres sèries de premsa pensada objectivament per a un lector adult, 
el que no es d’estranyar, per què si els suplements dominicals eren, també, lectura per al més petits de la casa, el diari s’adreçava 
clarament als adults. Tenim, per tant, una porta oberta a un altre format –la tira publicada de dilluns a dissabte al diaris-, una tira que, 
inicialment, condensarà en quatre o cinc vinyetes una anècdota sense continuïtat. 

La senzillesa gràfica i argumental de Bud Fisher i de les primeres tires diàries ben aviat trobarà en George McManus un valor afegit. 
Amb Bringing Up Father [figura 13]–creada al 1913- McManus, encara sense donar continuïtat d’un dia a l’altre a les tires, 
concebrà un argument una mica més complex i enriquidor, concentrat en la figura d’un matrimoni de classe baixa que, gràcies a la fortuna, 
es converteix en milionari de la nit al matí, un ascens social que la filla i la dona accepten amb més o menys naturalitat, però que el pare, 
Jiggs, es nega a assumir. Amb un dibuix elegant, de línea ferma i tancada i un look molt proper al Modernisme, McManus –un dels més 
clars precursors del Hergé de Tintin- aportarà a les tires diàries un grafisme de qualitat i una narrativa més moderna, aplicant de 
forma sistemàtica un canvi de plans que agilitzen la lectura. Però falta un altre pas per a avançar en el desenvolupament de les 
característiques de la tira diària, pas que portarà la signatura de E. C. Segar, que al 1919 va iniciar amb el títol de Thimble Theatre 
una sèrie d’humor que, deu anys desprès, descobriria no només a una de les icones més populars de la historieta, Popeye, 
sinó que seria capaç de crear un nou concepte: una història llarga explicada en tires diàries. A part de concebí al primer heroi amb 
poders extra humans molt abans que Superman, Segar barrejarà humor i aventura per a donar continuïtat a les aventures dels seus 
personatges, el que suposa aquest pas endavant del que estàvem parlant: obrir les possibilitats narratives de les tires diàries per 
a encetar un altre fórmula que, com la literatura o el cinema popular, apostava per la publicació fragmentada i el “continuarà” 
per a desenvolupar una història llarga.

Les primeres continuïtats tenen altre aspecte
No deixa de ser curiós que al 1929 coincideixin una sèrie de fets que el converteixen en un any molt especial per als còmics o, al menys, 
per al desenvolupament de les historietes a la premsa diària. A part que aquell any va néixer Tintin a les pàgines del suplement del diari belga 
Le Vingtième Siecle, Le Petit Vingtième, i de la ja esmentada aventura llarga de Segar –que, en realitat, comença una mica abans de 
l’aparició de Popeye-, al 1929 o, millor dit, el 7 de gener de 1929, la premsa diària inicia la publicació de les primeres tires d’aventures 
però d’estil gràfic realista: Buck Rogers in the 25th Century A.D. i Tarzan. Resulta evident que les revistes de literatura popular 
americanes –els anomenats pulp- i la cada cop més activa presència de films de gèneres com el western, l’aventura o el policíac 
a les sales de cinema, tenen molt a veure en aquest procés no ja de reconversió –els còmics de premsa d’humor o satírics no han 
desaparegut mai-, però sí de evolució dels còmics. Els lectors i els espectadors gaudien de històries “realistes” i “dramàtiques” 
a revistes i cinemes, i havia arribat l’hora que aquesta iniciativa fos traslladada a la historieta.

És més, tant Buck Rogers in the 25th Century A.D. (Buck Rogers) com Tarzan (Tarzán) eren adaptacions al còmic de relats i petites 
novel·les aparegudes als pulps dels anys vint. En el primer cas, el propi escriptor, Phillip Francis Nowlan (1888-1940) es va convertir 
en el guionista de la sèrie de premsa –primera com a tira diària, a partir de 1930 s’afegiria la pàgina dominical-, il·lustrada per 
Dick Calkins (1895-1962); en el segon, el personatge concebut per Edgar Rice Burroughs (1875-1950) va ser adaptat per Hal Foster (1892-1982) 
al format de tira diària. D’entrada, ni una ni altre sèrie oferien més renovacions a les tires diàries que el seu llenguatge visual –sobre tot Foster, 
un excel·lent i figuratiu il·lustrador- [figura 15], i l’evidència de narrar una història llarga en escenes –el gag queda per les anècdotes 
de caire més humorístic-, però ben aviat es farà palès que el grafisme realista afectarà profundament a la narrativa de la historieta, 
aportant-li noves fórmules expressives. Però encara no hem acabat amb l’any 1929, per què a partir del 6 de maig una tira de caire 
més aviat humorístic –Washington Tubbs II, creada al 1924 per Roy Crane (1901-1977)- presentarà a un nou i misteriós personatge, 
una mena de soldat de fortuna anomenat Capità Easy, que acabarà per donar títol a la sèrie. Crane és, segurament, el primer 
dibuixant que evoluciona d’una barreja de caricatura i realisme a un grafisme que, sense perdre de vista la figuració, sintetitza el traç 
per a guanyar en expressivitat i profunditat dramàtica en els seus escenaris i personatges, mesurant també el tempo narratiu i la informació 
argumental que es dona a cada tira per tal de fer avançar l’acció de forma coherent. La caixa de Pandora era oberta i, en realitat, entre 
1931 i 1934 la indústria del còmic de premsa a EE UU –perfectament establerta i amb una infraestructura molt ben definida- defineix 
les constants per les que s’ha de moure, des d’un punt de vista gràfic i narratiu, tota la historieta de la premsa diària.

1931 no va ser un any fàcil pels nord-americans –ni per a la resta del món, però ara estem concentrats en Estats Units: 
la greu crisi econòmica, anomenada Gran Depressió, havia generat un total de vuit milions d’aturats, i la Llei Seca o prohibició 
de venda d’alcohol iniciada al 1920 tenia atemorida a diverses ciutats nord-americanes en les que havien proliferat les bandes armades. 
Precisament inspirant-se en aquest fet, el 4 d’octubre de 1931 apareixia la primera tira diària de Dick Tracy, una sèrie de 
Chester Gould (1900-1985) [figura 16] que responia a la violència criminal amb violència policial i que, més enllà de ideologies, 
va convertir-se en la seu d’una petita renovació del llenguatge de la historieta de premsa. Gould aporta un dibuix a primera vista estrany
i fins i tot lleig, de traços angulats però molt efectiu des d’un punt de vista narratiu; la seva síntesi gràfica reforça la dramatització 
de les vinyetes i facilita la lectura de les tires, basant-se també en uns vius contrastos entre llum i ombres que aporten una profunditat 
de camp especialment efectiva als escenaris. El creador de Dick Tracy va saber també explorar les necessitats narratives de la historieta 
en format de tira, condensat l’acció en els plànols més efectius per a la seva lectura i exercint una habilitat especial per a la 
seqüencialització de les vinyetes. Gould potencia la presència dels primers plans com a element dramàtic i no estalvia detalls a 
l’hora de mostrar una violència física fins aleshores insòlita en tires de premsa.

Un altre any important per a la històries de les tires diàries nord-americanes de premsa és 1934. El 22 de gener 
King Features Syndicate –l’agència de Hearst- posa en marxa la primera tira de Secret Agent X-9 (Agente Secreto X-9), 
que durant un any comptarà amb els arguments i diàlegs del prestigiós escriptor de novel·la negra Dashiell Hammett (1894-1961). 
Il·lustrada per un aleshores molt jove Alex Raymond (1909-1956) amb un grafisme realista molt influït pels il·lustradors de llibres 
i revistes del moment, Secret Agent X-9 aportarà la fluïdesa literària en els diàlegs de Hammett, que construeix a un personatge 
que, tot i sent agent del ordre, no escapa a la tipologia d’antiheroi construïda precisament en el sotsgènere policial que el va fer famós. 
Però qui va atorgar una qualitat gràfica i literària especial a les tires diàries va ser Milton Caniff (1907-1988), més concretament amb 
la sèrie Terry and the Pirates [figura 18], iniciada al 22 d’octubre de 1934. Inicialment una tira d’aventures exòtica sense gaires ambicions, 
Caniff anirà construint poc a poc a Terry and the Pirates (Terry y los piratas) com una saga coherent, capaç de donar vida a una llarga 
quantitat de personatges secundaris que, com els principals –o, fins i tot, més que ells- gaudiran d’una personalitat molt específica 
i perfectament creïble. Caniff, un dels primers historietistes de premsa que no dubte en acudir a la documentació per tal d’atorgar 
credibilitat a la seva narració –els fets de la guerra sino-japonesa, uniformes, armes, llocs geogràfics, la II Guerra Mundial-, és plenament 
conscient de les necessitats d’una obra-riu com la seva, tant a l’hora de crear subtrames argumentals com de sintetitzar les escenes 
en les tres o quatre vinyetes diàries, aportant la informació mínima per a fer avançar l’acció i, de pas, crear una nova situació que reclami 
la lectura de la tira següent, sense que això trenqui la continuïtat narrativa de la història 15. La cura de la personalitat de les seves criatures 
el porta a humanitzar-los; els seus no són personatges tòpics, d’una peça, tots ells mantenen virtuts i defectes creïbles, amb ombres i llums, 
tants els “bons” com els “dolents” sempre, és clar, que no siguin japonesos. Aquesta vitalitat argumental i narrativa està acompanyada 
d’un grafisme que busca el contrast entre llum i ombra; blancs i negres són a l’art de Caniff espais amb un sentit gràfic però també narratiu, 
defineixen perfectament figures i entorn i els aporten una lectura dramàtica afegida. Caniff sap fins i tot escollir els diàlegs i situar les 
bafarades per a conduir al lector per una narració llarga i intensa que no té inici ni final, incorporant els plans més adients a la recerca 
de la dramatització buscada, amb un sentit exemplar de l’el·lipsi 16. L’ombra de Milton Caniff és molt allargada, per què la seva influència 
com a guionista i dibuixant arriba a creadors de còmics de tot el món i de tots els suports editorials aptes per la historieta.

Dominicals d’aventures: un pas més en el llenguatge dels còmics
Per tal de revisar tots els elements que constitueixen el desenvolupament del llenguatge en els còmics de la premsa diària, 
cal parlar també de les pàgines dominicals de les conegudes com sèries d’aventures d’estètica realista. Com hem dit, el còmic 
a la premsa nord-americana dona les primeres passes com a pàgines incloses en els suplements dominicals dels diaris, 
Sunday Pages de las que també disposen totes les fins ara citades tires realistes. Entre aquestes, algunes d’elles van preferir mantenir uns 
arguments no lligats als de les tires diàries i, per tant, les històries seguien de setmana en setmana. És el cas de Tarzan, sèrie que comença 
a gaudir de pàgina setmanal al 1931, primer dibuixades per Rex Maxon i, fins al 1937, per Hal Foster. A nivell de llenguatge narratiu o literari, 
aquestes dominicals no difereixen d’una estructura més o menys semblada a la de les tires diàries, en el sentit que desenvolupen una 
escena o acció –amb més vinyetes, per suposat- que no serà resolta fins l’altre setmana quan, al mateix temps, es crearà una nova 
situació que deixarà penjat al lector; és la manera d’assegurar l’adquisició del diari diumenge a diumenge. A canvi, les dominicals 
de Tarzan seran les primeres en renovar el llenguatge gràfic de les entregues setmanals gràcies a la força estilística de Foster, 
que sap aprofitar l’espai del que disposa –els suplements dominicals eren molt grans aleshores- per a lluir-se amb els seus 
espectaculars paisatges i amb el seu domini de l’anatomia humana, amés d’aprofitar les possibilitats del color.
Però als anys trenta també van néixer sèries que –al menys inicialment en el primer cas- només es publicaven els diumenges, 
com Flash Gordon i Prince Valiant (Príncipe Valiente). La primera va suposar el descobriment d’un dels dibuixants que més ha marcat a 
futurs professionals de la historieta de tot el món, Alex Raymond; aprofitant la pàgina com a unitat estètica, Raymond trenca en moltes 
ocasions la dinàmica estàndar –tres tires per pàgina- i utilitza la superfície per a generar muntatges trencadors que, d’alguna manera, 
avisen de les possibilitats del format pàgina a un munt de dibuixants que, alguns anys desprès i en revistes i àlbums, sabran extreure 
altres conclusions. L’estilisme de Raymond, la seva elegància com a dibuixant, trenca al llarg d’alguna etapa de la dominical de 
Flash Gordon amb un sentit més acurat de la narrativa, forçant una mena de “relat il·lustrat” que l’allunya una mica del concepte més modern 
de historieta, fins el punt que abandonarà la utilització de bafarades. Precisament aquesta és una de les constants que Hal Foster 
aplicarà a totes les pàgines dominicals de Prince Valiant, sèrie d’aventures ambientada en temps del Rei Artur creada al 1937. 
La força de les il·lustracions de Foster –cada vinyeta és una il·lustració-, la seva magnitud i excepcional qualitat com a dibuixant figuratiu 
però també molt expressiu i vitalista, el porta a la determinació de incloure el diàlegs i els textos narratius a la part inferior de les vinyetes, 
de manera que no “taquin” el dibuix. Aquesta característica ha dut a alguns experts a dubtar de la validesa de Prince Valiant com a 
historieta –el consideren més un “relat il·lustrat”-, però, al menys pel que a mi respecte, és evident que Foster fa historieta: per què utilitza 
cada vinyeta com a unitat gràfica per a narrar una seqüència, i per què amb els canvis de pla aporta moments precisos d’una acció que 
guarden relació amb la vinyeta anterior i amb la propera. La historieta no necessita de les bafarades per a ser considerada una historieta; 
el còmic narra visualment una sèrie d’escenes que van encadenades entre elles, i que tenen com a objectiu explicar una història en imatges. 
Prince Valiant és per tant, un còmic, i amés el primer en que el pas dels anys és evident en els personatges, per què Foster crea una saga 
en el sentit més ampli de la paraula, una saga en la que el protagonista viu la seva infantesa, adolescència i maduresa, es casa, té fills i 
observa com aquests creixen i es van fent grans.

No són, per suposats, tots aquests els únics exemples pràctics per a aprendre l’evolució del llenguatge dels còmics de premsa, 
però si alguns del més significatius publicats des de finals del segle XIX fins al 1937, el que podríem dir la primera, però la més significativa, 
etapa d’aquest suport d’edició. Com ja hem dit, la presència d’aquests còmics a la premsa de tot el món occidental –en diaris o en format 
de revista-, assegurada per la forta implantació de les agències de distribució nord-americanes, va ser vital per a comprendre la pròpia 
evolució de la historieta a països com Espanya, França, Bèlgica, Itàlia o Anglaterra. De fet, el següent pas evolutiu en el llenguatge de l
a historieta cal buscar-lo en un altre format, el comic-book, però aquesta, com aquell que diu, és un altre història.

 1. Recordem que el “món rural” va ser la base de la economia a Europa fins ben entrat el segle XVIII.
 2. Es tractava dels anomenats Moral Modern Subjects (temes moderns i morals), un títol evident per a explicar
  en un nombre concret de gravats, sis bàsicament, històries quotidianes sublimades sota una clara intenció
  moralitzant. Alguns dels seus títols eren: A Harlot’s Progress (1732); A Rake’s Progress (1735) o The Four Stages of Cruelty (1751).
 3. Entre els dibuixant més importants d’aquelles propostes, destaquen Henry William Bunbury (1750-1811),
  Thomas Rowlandson (1756-1827) i James Gillray (1757-1815).
 4. Era fill del pintor Wolfgang Adam Töpffer (1766-1847), i tot i que va voler professionalitzar-se com a il·lustrador,
  Rodolphe Töpffer va tenir que seguir un altre camí a causa d’una infermetat a la vista.
 5. En total, set títols: Histoire de M. Jabot (1833); Monsieur Crépin (1837); Les amours de M. Vieux-Bois (1837);
  Monsieur Pencil (1840); Docteur Festus (una sàtira del Faust de Goethe, 1840); Histoire d’Albert (1845) i M. Crytogramme (1846).
 6. Inventada per l’alemany Aloys Senefelder, la litografia permet al il·lustrador treballar directament sobre el suport
  de impressió, el que facilita que controli més d’a prop la seva obra.
 7. Cap al 1814 l’alemany Dietrich Uhlhorn crea la premsa mecànica, i al 1818 el francès Pierre Lorilleux aporta la que
  es considerada la moderna tinta de impremta.
 8. El bilbaí Víctor Patricio Landaluze es en realitat el primer autor espanyol de historietes. Considerades com a tals,
  en el sentit més primitiu del terme, podem trobar pàgines seves a revistes cubanes com La Charanga o
  El Moro Muza des del any 1857.
 9. Aquest diari Hearst el va comprar per 180.000 dòlars a Albert Pulitzer, el germà de Joseph Pulitzer.
 10. Es diu que amb un dels seus falsos i premeditadament retorçats titulars, Hearst va donar un cop de ma per a provocar
  la guerra per Cuba entre EE UU i Espanya al 1898.
 11. De fet, la lluita per la propietat de Yellow Kid per part de Pulitzer i Hearst, que va donar com a resultat la seva publicació
  als diaris dels dos magnats, va generar en aquell moment l’expressió “The Yellow Kid Papers” (“els diaris del noi groc”),
  retallada a “The Yellow Papers” (“els diaris grocs”) i, finalment, a “Yellow Journalism” (“premsa groga”), accepcióÇ
  aplicada a la premsa sensacionalista.
 12. Precisament al The New York Herald de Bennett Richard F. Outcault, el creador de Yellow Kid, va publicar la seva nova sèrie,
  Buster Brown, a partir de l’any 1900.
 13. De fet, es diu que va ser Winsor McCay qui va originar el ara anomenat “pla general”, o sigui, la visió llunyana d’un espai
  concret que serveix per a situar al lector, una tècnica que el cinema no va utilitzar fins l’aparició del gran D. W. Griffith.
 14. La topper era la tira o petita historieta que ocupava la part superior de les sèries dominicals, al menys entre
  els anys deu i els cinquanta del segle XX; majoritàriament, es tractava d’una anècdota auto conclusiva realitzada pel
  mateix autor de la sèrie titular –a vegades protagonitzada per un personatge secundari-, i els diaris, segons l’espai del
  que disposaven, podien incloure-la o no amb la pàgina.
 15. De fet, a les dominicals de Terry and the Pirates Caniff resumia l’acció de les tires de la setmana, aportat alguna
  dada nova que, al mateix temps, recollia a la tira del dilluns següent.
 16. Un bon exemple d’això són les tires mudes publicades els dies 16 i 17 d’octubre de 1941, que narren la mort d’un
  personatge de la tira de Caniff, Raven Sherman; Caniff, a la tira del 17 d’octubre, es permet el luxe de dibuixar una sola vinyeta.Bibliografia de còmics
Cal esmentar, com per un altre banda és evident, que la bibliografia dels còmics esmentats en aquest text publicats a Espanya i,
a més, catalogats, és malauradament mínima.

Caniff, Milton: Terry y los piratas, 17 volums, Editorial Planeta DeAgostini, Barcelona, 2005-2006.
Foster, Hal: Príncipe Valiente, 26 volums, Editorial Planeta DeAgostini, Barcelona, 2005-2007.
Foster, Hal: Príncipe Valiente, 4 volums (edició en blanc i negre, en curs), Libros de Papel, Lisboa, 2006-2008.
Foster, Hal: Tarzán, 6 volums, Editorial Planeta DeAgostini, Barcelona, 2007-2008.
Herriman, George: Krazy & Ignatz, 6 volums (en curs), Editorial Planeta DeAgostini, Barcelona, 2006-2008.
Hogarth, Burne: Tarzán, 8 volums (en curs), Editorial Planeta DeAgostini, Barcelona, 2008.
McCay, Winsor: Little Nemo in Slumberland: ¡Esos espléndidos domingos!, Norma Editorial, Barcelona, 2007.
Raymond, Alex: Flash Gordon, 2 volums, Editorial Planeta DeAgostini, Barcelona, 2006.
Segar, E. C.: Popeye, 1 volum, Editorial Planeta DeAgostini, Barcelona. 2007.


Bibliografia sobre còmics

Becattini, Alberto: Milton Caniff: American Stars and Strips, Glamour Internacional Production, 2001.
_: Alex Raymond: The power and the grace, Glamour Internacional Production, 2002.
Becker, Stephen: Comic Art in America, Simon and Schuster, 1959.
Blackbeard, Bill: R. F. Outacult’s The Yellow Kid, Kitchen Sink Press, 1995.
Blackbeard, Bill: Dashiell Hammet & Alex Raymond’s Secret Agent X-9 (introducción), Kitchen Sikn Press, 1990.
Blackbeard, Bill y Williams, Martin: The Smithsonian Collection of Newspaper Comics, Harry N. Abrams with Smithsonian Press, 1977.
Canemaker, John: Winsor McCay: His life and art, Harry N. Abrams, Inc., Publishers, 2005.
Coma, Javier: Diccionario de los cómics: La Edad de Oro, Plaza&Janés, Barcelona, 1991.
Groensteen, Thierry y Peeters, Benoît: Töpffer: L’invention de la bande dessinée, Hermann, París, 1994.
Horn, Maurice (editor): 100 Years of American Newspaper Comics, Gramercy Books, 1996.
Kane, Brian M: Hal Foster. Príncipe de ilustradores. Padre de las tiras de aventuras, Planeta DeAgostini, Barcelona, 2006.
Manning White, David y Abel, Robert H.: The Funnies An American Idiom, The Free Press, 1963.
Marshall, Richard: America’s great comic strips artists, Abbeville Press, 1989.
Marschall, Rick y Adams, John Paul: Milt Caniff: Rembrandt of the comic strip, Flying Buttress, 1981.
Martín, Antonio: Los inventores del cómic español: 1873-1900, Planeta DeAgostini, Barcelona, 2000.
Nadel, Dan: Art Out of Time, Harry N. Abrams, 2006.
Perry George y Aldridge, Alan: The Penguin book of Comics, Penguin Group, Londres, 1989.
Spiegelman, Art: Sin la sombra de las Torres, Norma Editorial, Barcelona, 2004.
Strickler, Dave: Syndicated Comic Strips and Artists 1924-1995 The Complet Index, Comics Access, 1995.
Thomas Inge, M.: Comics as culture, University Press of Mississippi, 1990.
Vázquez de Parga, Salvador: Alex Raymond, Toutain Editor, 1983.
Walker, Brian: The Comics since 1945, Harry N. Abrmas, 2002.
Waugh, Coulton: The Comics, MacMillan Company, 1947.
VV AA: Bande dessinée et figuration narrative, Musée des Arts Decoratifs/Palais du Louvre, París, 1967.
VV AA: Historia de los cómics, Toutain Editor, Barcelona, 1983-1984.
VV AA: Little Nemo 1905-2005: Un siglo de sueños, Sin Sentido, Madrid, 2005.
VV AA: Masters of Comic Art, Hammer Museum and The Museum of Contemporany Art, Los Angeles and Yale University Press, 2005.


Pàgines web

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada